Idrætscenter Aarhus

Pædagogisk referenceramme:

Den kropslige tilgang:

På Idrætscenter Aarhus er vores mål at udvikle en tænkende, erkendende, følende og handlende borger som kan mestre egen udvikling, og derved lære at handle.

Vi er inspireret af Maurice Ponty, der mener at det er gennem kroppen vi erkender os selv og lærer os selv og verden at kende, og derved kan udvikle os til handlende og reflekterende individer.

Kroppen er sansninger, følelser, tanker, bevægelser og handlinger.

Gennem individuelt tilpasset pædagogisk idræt og bevægelse bliver borgeren i stand til at bearbejde de oplevelser og erfaringer aktiviteten medfører. Gennem sansning og kropslig erfaringsdannelse bliver borgeren bedre i stand til at handle i aktiviteten. Udvikling af handlingskompetencer og erfaringer i aktiviteterne kan borgeren også overføre og bruge i andre situationer.

Tilpasset idræt:

Tilpasset idræt er aktiviteter som aktiverer borgeren, så de alene eller sammen med andre,  opnår en ekstra kvalitet der ligger ud over selve aktiviteten.

Vi sætter individuelle mål for den enkelte, og undervisningen bliver individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes forudsætninger.

Vi tilpasser aktiviteterne til den enkelte borgers udviklingstrin og behov så de kan udfolde sig bedst muligt i samspil med omgivelserne.

Vi stiller borgeren overfor en aktivitet der skal løses indenfor en given ramme, men forventer at borgeren selv vælger sin egen måde at løse opgaven på.

Empowerment

Vi bruger begrebet ”empowerment” om styrkelse af borgerens udvikling.

Empowerment betyder styrkelse, selvstændighedsgørelse eller mestring.

Vi ser borgeren som en person med personlige ressourcer som kan udvikle sig gennem pædagogisk idræt og bevægelse.

Gennem mestring af nye færdigheder og samarbejde, bliver borgeren bedre i stand til at tage styring og ansvar for eget liv, og være involveret i de sammenhænge hvor de deltager.

Pædagogisk idræt og bevægelse fører til:

At fysisk udfoldelse fører til forbedret fysisk og psykisk funktion

At mestringsoplevelser medfører øget oplevet handlingskompetence

At større tillid til kroppen forbedrer selvopfattelsen og selvagtelse

At fysisk aktivitet fører til en bedre mental tilstand

At et højere aktivitetsniveau fører til øget social accept

Vi tager udgangspunkt i borgerens udviklingsniveau og kompetencer, og vi opdeler borgerens udvikling i 5 udviklingsområder:                     

Kognitivt

Psykisk

Fysisk

Socialt

Vedligeholdelse af færdigheder samt sundhedsfremme

Vi bruger de 5 udviklingsområder i planlægningen af aktiviteter, for at sikre at der sker en udvikling af borgerens kompetencer indenfor alle 5 udviklingsområder.

Pædagogiske fokusområder:

Vi ser borgeren som en ressource.

Vi tager udgangspunkt i borgerens udviklingsniveau og kompetencer.

Vi arbejder med zonen for nærmeste udvikling.

Flow - at udfordringen skal passe til kompetencerne.

Vi har fokus på at udvikle borgerens socialkompetencer, så der skabes grobund for relationer.

At borgerne udvikler sig i samspil med andre.

Vi anerkender hinandens forskelligheder og har respekt for hinanden.

Vi taler til og med borgerne.

Del siden