Praktikstedsbeskrivelse

For studerende

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 354 af 07/04/2017 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra: 14-04-2021


Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Kommunal: Privat: Regional:

Institutionstype/ foranstaltning a)    Antal børn/unge /voksne b)    Aldersgruppe c)    Antal stuer / afdelinger d)    Åbningstid

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) a) 60 borgere b) 18 til 60 år c) 1 d) Man-tors 7.30-15.15, fre 7.30-14.15

Institutionens formål jf. lovgrundlag.

Paragraf 104

Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Voksne med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

På Idrætscenter Aarhus arbejder vi med pædagogisk idræt. Formålet er at skabe personlig udvikling for vores borgere. At skabe fysisk og psykisk udvikling for hver enkelt, samt medindflydelse på egen hverdag, med særligt fokus på kropsforståelse og personlig udvikling. Vi arbejder med at udvikle et tænkende, erkendende, følende og handlende individ, som kan erobrer sin egen udvikling -i samspil med ens omgivelser. Derudover benytter vi os af KRAP og OCN

Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Socialpædagoger

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Pædagogisk grunduddannelse: x     PD modul i praktikvejledning: x     Diplomuddannelse     Andet/ andre uddannelser:     Navne: Iben Tornhøj Nielsen, Joar Sletten, Jan Qualmann, Thomas Lunn Rasmussen, Trine Justesen, Marie Bonnen, Martin Bedsted Dige

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Idrætshøjskolen i Risskov En uddannelsessektoren i Holland VIA University College pædagog uddannelsen Diakon Højskolen Tandlægehøjskolen  Myndighed/sagsbehandler Bosteder og pårørende Pedellerne i bygningen

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Ved forbesøget deltager den studerende, praktikvejlederen, samt lederen af institutionen. Ved/efter mødet vurderes det, om Idrætsceter Aarhus er den rette praktikinstitution for den studerende

Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Der prioriteres at arbejde i hold af min. to personaler. Der kan dog forekomme ture ud af huset, hvor den studerende kan komme til at stå alene med en mindre gruppe af borgere, men dette vurderes altid fra gang til gang.  Hvis de studerende har kørekort, skal den studerende stå for mindst en afhentning og hjemkørsel om ugen, af borgere i institutionens bus.

Øvrige oplysninger

Vi afholder arrangementer i forhold til de forskellige højtider og årstider hvor der kan forekomme aftenarbejde

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Den studerende skal i den første periode skabe sig et overblik over det daglige arbejde på Idrætscenter Aarhus. Være iagttagende, lyttende, spørgende og undrende for derigennem at kunne tilegne sig en grundlæggende viden om målgruppen i afdelingen og Idrætscenter Aarhus' pædagogiske arbejde og metoder. I perioden skal den studerende få en fornemmelse af egne ressourcer og begrænsninger i den pædagogiske dagligdag samt øvelse i planlægning og vurdering af processerne.

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

I samarbejde med gruppens medarbejdere og vejleder vælges opgaver, der relaterer sig til det pædagogiske arbejde og læringsmålene.

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Som studerende i praktik på Idrætscenter Aarhus vil du skulle være idrætslig aktiv hver dag. Du vil i samråd med vejleder og øvrigt personale være deltagende i planlægning og undervisningen i forskellige idrætsforløb. I vejledningstimerne vil der blive arbejdet med at kæde det praktiske arbejde sammen med de idrætsdidaktiske overvejelser.

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Det forventes, at de studerende indgår i det daglige arbejde på lige fod med personalet. Der stilles forskellige krav ud fra hvilket niveau den studerende befinder sig på i uddannelsesforløbet.

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)


Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Det forventes ved 2/3-samtalen at den studerende har været omkring sine forskellige læringsmål og har i denne proces udvalgt nogle fokusområder, som evt kan belyses i præsentationsportfoliet og til eksamen. Derudover vil der være fokus på følgende: At den studerende opleves og oplever sig som en del af medarbejderteamet i afdelingen. At den studerende er klar over egne udviklingsområder vedr. relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder og kan formulere disse.


Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)   a) Det er vejleder og studerende der planlægger forløbet i praktikken ud fra målformulering, den studerendes ønsker og vores mål for Idrætscenter Aarhus b)Vejleder og studerende finder sammen en fast ugentlig dag for vejledning. Der er afsat 1 time til vejledning en gang om ugen. I vejledningstimerne vil der bliver arbejdet med at kæde det praktiske arbejde sammen med de idrætsdidaktiske overvejelser. c) Den studerende har på hvert personalemøde sit eget punkt, hvor denne kan forbedrede sig til mødet med spørgsmål eller diskussioner og drøftelser til dennes målformulering. Det er vigtigt at alle får kendskab til målformulering, således alle kan bidrage med sin faglige viden.


Den studerendes arbejdsplan:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) Arbejdsplanen laves i samarbejde med vejleder. Der forventes at den studerende indgår i det daglige arbejde på lige fod med personalet. Den studerende skal have 30 time ugentlig i åbningstiden 7.30-15.15, mandag til fredag. Den første onsdag i hver måned afholdes personalemøde i tidsrummet 15.15-16.30, hvor den studerende deltager. Derudover deltager vi i idrætsstævner, hvor der kan forekomme aften arrangementer.  Der vil som udgangspunkt ikke være tid til at arbejde med sit arbejdsportfolio i arbejdstiden, hvorfor det forventes at den studerende arbejder med dette i fritiden. Da vi på Idrætscenter Aarhus ikke har vikardækning ved sygdom, fravær og ferie, ser vi gerne at den studerende planlægger sine fridage efter vores lukkedage. Hvis der er behov for fridage udover disse, skal det planlægges i samarbejde med vejleder og leder.


Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) I tilfældet af at der opstår bekymringer/problemer i praktikken, bliver dette i første omgang italesat til en vejledningstime. Efterfølgende vil lederen blive involveret og som sidste instans vil uddannelsesinstitutionen blive kontaktet.


Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogikOmråde 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

I forhold til arbejdet med samspil og relationer er borgerens mulighed for at kommunikere en forudsætning Kommunikation vil derfor være et centralt kundskabs- og færdighedsområde for den studerende både i forhold til tilegnelse af viden og afprøvning.

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

På Idrætscenter Aarhus arbejder vi bevidst med at give borgeren forståelse for ”verden” gennem mange tilgange, og vi arbejder med at give borgeren færdigheder til at kommunikere egne behov, lyst og evne til at indgå i og påvirke de sociale sammenhænge borgeren færdes i for at bedre borgerens mulighed for udvikling. Udgangspunktet er altid borgerens styrke og interesse og den nærmeste udviklingszone.

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

På Idrætscenter Aarhus har vi borgere, som kan have en udfordrende adfærd, men vi oplever sjældent voldsepisoder. Der studerende får mulighed for at arbejde med kommunikation og konflikthåndtering i det daglige relationsarbejde med borgerne. Her tænkes både relationen mellem borger/borger og medarbejder/borger. Konflikthåndtering og nedtrapning er ligeledes i fokus i aktiviteter og kampe, hvor vi stræber efter at vise en god sportsånd  I tilfældet af større konflikter eller voldsepisoder, evalueres dette på et personalemøde. Her kan den studerende få et indblik i, hvordan konflikter håndteres i personalegruppen og efter Aarhus kommunes retningslinjer.

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

Den studerende forventes at stå for et forløb  i en af de aktiviteter den studerende deltager i. Den studerende skal sætte sig et mål for forløbet, dokumentere forløbet og efterfølgende evaluerer forløbet og den studerendes egen rolle i forløbet.

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

I kraft af borgernes forskellige funktionsnedsættelser, får den studerende mulighed for at tilpasse aktiviteter og anvende hjælpemidler, for at give borgerne succesoplevelser og fremme deres personlige udvikling Vi arbejder udfra KRAP, og anvender her modeller og skemaer som hjælpemidler til opsamling, analyse og udvikling af den pædagogiske praksis

Angivelse af relevant litteratur:Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Det forventes ved 2/3-samtalen at den studerende har været omkring sine forskellige læringsmål og har i denne proces har udvalgt nogle fokusområder, som evt kan belyses til eksamen


Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Det er vejleder og studerende der planlægger forløbet i praktikken ud fra målformulering, den studerendes ønsker og vores mål for Idrætscenter Aarhus b) Vejleder og studerende finder sammen en fast ugentlig dag for vejledning. Der er afsat 1 time til vejledning en gang om ugen. I vejledningstimerne vil der bliver arbejdet med at kæde det praktiske arbejde sammen med de idrætsdidaktiske overvejelser. c) Den studerende har på hvert personalemøde sit eget punkt, hvor denne kan forbedrede sig til mødet med spørgsmål eller diskussioner og drøftelser til dennes målformulering. Det er vigtigt at alle får kendskab til målformulering, således alle kan bidrage med sin faglige viden.


Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Som studerende på Idrætscenter Aarhus skal du være idrætslig aktiv hver dag. Vi ser gerne at den studerende har kørekort


Den studerendes arbejdsplan:

Arbejdsplanen laves i samarbejde med vejleder. Der forventes at den studerende indgår i det daglige arbejde på lige fod med personalet. Den studerende skal have 32,5 time ugentlig i åbningstiden 7.30-15.15, mandag til fredag.  Den første onsdag i hver måned afholdes personalemøde i tidsrummet 15.15-16.30, hvor den studerende deltager. Derudover deltager vi i idrætsstævner hvor der kan forekomme aften arrangementer.  Der vil som udgangspunkt ikke være tid til at arbejde med sit arbejdsportfolio i arbejdstiden, hvorfor det forventes at den studerende arbejder med dette i fritiden. Da vi på Idrætscenter Aarhus ikke har vikardækning ved sygdom, fravær og ferie, ser vi gerne at den studerende planlægger sine fridage efter vores lukkedage. Hvis der er behov for fridage udover disse, skal det planlægges i samarbejde med vejleder og leder.


Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

I tilfældet af at der opstår bekymringer/problemer i praktikken, bliver dette i første omgang italesat til en vejledningstime. Efterfølgende vil lederen blive involveret og som sidste instans vil uddannelsesinstitutionen blive kontaktet.


Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogikOmråde 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.Vidensmål: studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Den institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

Den studerende introduceres for praktikstedets og hele organisationens organisatoriske og ledelsesmæssige rammer af den daglige leder på stedet.

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

Den studerende har et fast punkt på dagsordenen til det ugentlige personalemøde. Her forventes at den studerende bidrager og fremlægger relevante spørgsmål og tanker i forhold til det daglige pædagogiske arbejde.

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

Den studerende har kontakt til borgernes bosteder/pårørende/ institutionens samarbejdspartner : Idrætshøjskolen i Riisskov, En uddannelsessektoren i Holland, Pædagogseminariet samt Tandlægehøjskolen. Kontakt til andre afdelinger i organisation i forhold til de borgere, der er tilknyttet 2 dagtilbud eller beskæftigelse. Den studerende har mulighed for at deltage i handleplansmøder.

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde,

Den studerende tilknyttes den kontaktgruppe, som den pågældende vejleder er kontaktpædagog for. Her kan man have mere kontakt til pårørende, bosteder og herigennem få overblik over egen rolle i samarbejdet omkring borgeren

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Den studerende får mulighed for "at sætte ind" hvor han/hun ser et behov. Gennem praktikperioden får han/hun mulighed for at tilpasse aktiviteter samt igangsætte nye projekter og forløb. Ved Den studerendes punkt på p-møde, har den studerende mulighed for at stille spørgsmål, tage et emne op, eller komme med nye input og ideer til den pædagogiske praksis.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Den studerende forventes at stå for et forløb  i en af de aktiviteter den studerende deltager i. Den studerende skal sætte sig et mål for forløbet, dokumentere forløbet og efterfølgende evaluerer forløbet og den studerendes egen rolle i forløbet.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.


Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)


Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Det forventes ved 2/3-samtalen at den studerende har været omkring sine forskellige læringsmål og har i denne proces har udvalgt nogle fokusområder, som evt kan belyses til eksamen.


Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)   a) Det er vejleder og studerende der planlægger forløbet i praktikken ud fra målformulering, den studerendes ønsker og vores mål for Idrætscenter Aarhus b) Vejleder og studerende finde sammen en fast ugentlig dag for vejledning. Der er afsat 1 times vejledning en gang om ugen. I vejledningstimerne  vil der blive arbejdet med at kæde det praktiske arbejde sammen med de idrætsdidaktiske overvejelser. c)Den studerende har på hvert personalemøde sit eget punkt, hvor denne kan forbedrede sig til mødet med spørgsmål eller diskussioner og drøftelser til dennes målformulering. Det er vigtigt at alle får kendskab til målformulering, således alle kan bidrage med sin faglige viden.


Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)   Som studerende i praktik vil du skulle være idrætslig aktiv hver dag. Vi ser gerne at den studerende har kørekort.


Den studerendes arbejdsplan:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) Arbejdsplanen laves. I samarbejde med vejleder. Der forventes at den studerende indgår i det daglige arbejde på lige fod med personalet.  Den studerende skal 32,5 timer ugentlig, inden for åbningstiden 7.30-15.15, mandag til fredag. Den første onsdag i hver måned afholdes personalemøde i tidsrummet 15.15-16.30, hvor den studerende deltager. Derudover deltager vi i idrætsstævner, hvor der kan forekomme aftenarrangementer. Der vil som udgangspunkt ikke være tid til at arbejde med sit arbejdsportfolo i arbejdstiden, hvorfor det forventes at den studerende arbejder med dette i fritiden. Da vi på Idrætscenter Aarhus ikke har vikardækning ved sygdom, fravær og ferie, ser vi gerne at den studerende planlægger sine fridage efter vores lukkedage. Hvis der er behov for fridage udover disse, skal det planlægges i samarbejde med vejleder og leder.


Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)   I tilfældet af at der opstår bekymringer/problemer i praktikken, bliver dette i første omgang italesat til en vejledningstime. Efterfølgende vil lederen blive involveret og som sidste instans vil uddannelsesinstitutionen blive kontaktet.


Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet


Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.


Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.


Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:


(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)


Institutionens rammer for empiriindsamling: (Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)


De fleste borgere har givet tilladelse til fotografering og videooptagelse


Kontaktperson for den studerende


Vi er flere der skiftes til at være vejleder, den studerende vil blive oplyst om vejleder når personen ringer.


Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

                                                                              Primær:                    Sekundær:

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                 

  • Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

x

  • Social- og specialpædagogik        x                                                            

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

1) Kreative udtryksformer.

2) Natur og udeliv. x

3) Sundhedsfremme og bevægelse. x

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Del siden